Available courses

Ang aklat na ito sa Filipino, Biyaya ng Filipino, ay inihanda para sa iyo na mag-aaral sa Kinder 1. Ito ay makatutugon sa mga kailangan mong mga kaalaman, kasanayan, at kasama na rin ang pagpapahalaga sa aralin. 

Tinatalakay sa aklat na ito ang mga paksang makatutulong sa pagpapaunlad ng iyong kakayahan sa pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, at pagsusulat. Isinaayos ang mga paksa at mga gawain upang ang mga ito ay maging kawili-wili para sa iyo.

Inaasahang makatutulong sa iyo ang aklat na ito sa pagkakaroon ng dagdag pang-unawa at kahandaan sa pagiging kapaki-pakinabang na bata ng sariling tahanan, pamayanan, at bansa.


Ikaw ay isang magandang biyaya ng Diyos! 

Pinagkalooban ka Niya ng mga katangian, 

karunungan, at iba’t ibang kakayahan bilang 

patunay na ikaw ay mahalaga. Gamitin mo 

ang mga ito upang ikaw ay higit na lumaking 

masigla, mabuti, at kaaya-ayang anak, kapatid, 

kamag-aral, kapuwa, at mamamayan ng ating 

bansang Pilipinas.

Ang aklat na ito sa Filipino, Biyaya ng Filipino, ay inihanda para sa iyo na mag-aaral sa Kinder 1. Ito ay makatutugon sa mga kailangan mong mga kaalaman, kasanayan, at kasama na rin ang pagpapahalaga sa aralin. 

Tinatalakay sa aklat na ito ang mga paksang makatutulong sa pagpapaunlad ng iyong kakayahan sa pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, at pagsusulat. Isinaayos ang mga paksa at mga gawain upang ang mga ito ay maging kawili-wili para sa iyo.

Inaasahang makatutulong sa iyo ang aklat na ito sa pagkakaroon ng dagdag pang-unawa at kahandaan sa pagiging kapaki-pakinabang na bata ng sariling tahanan, pamayanan, at bansa.

Ang seryeng BIYAYA NG FILIPINO para sa unang hangggang ikaanim na baiting ang tugon ng FNB Educational, Inc. sa pagtataguyod ng programang K-12 (enhanced basic Education Program) ng Department of Education (DepEd).

Ang mga aklat sa Una, Ikalawang Baitang ay nakapokus sa apat na makrong kasanayan sa Filipino tulad ng Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa at Paguslat.

Sa paglinang ng mga aralin ay binibigyang diin ang pagbasa ng iaba’t ibang anyo ng panitikan kaugnay ng mga komunikatibong gamit at kayarian ng wika.


Ang seryeng BIYAYA NG FILIPINO para sa unang hangggang ikaanim na baiting ang tugon ng FNB Educational, Inc. sa pagtataguyod ng programang K-12 (enhanced basic Education Program) ng Department of Education (DepEd).

Ang mga aklat sa Una, Ikalawang Baitang ay nakapokus sa apat na makrong kasanayan sa Filipino tulad ng Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa at Paguslat.

Sa paglinang ng mga aralin ay binibigyang diin ang pagbasa ng iaba’t ibang anyo ng panitikan kaugnay ng mga komunikatibong gamit at kayarian ng wika.


The Fourth Edition of Growing Up with Math is developed to align the contents of the series with the complete set of the Curriculum Guides of K-12. However, aside from the alignment of the contents, the approach of the series remains the “concrete-conceptual approach” and the content goes beyond what is in the Curriculum Guides which target the average students. Experiences from competitions have convinced us that Filipino students are intelligent and can learn much when well-motivated.

This worktext has been designed to facilitate the integrated learning of the varied lessons in Music, Arts, Physical Education, and Health in each of the six elementary education levels. The learning resources in the different areas are aligned with the competencies for MAPEH as provided in the curriculum of the K to 12 Basic Education Program, developed by the Department of Education (DepEd).

In the light of the perceived values of the four interrelated fields, the learners are urged to participate actively in artistic and cultural performances, and demonstrate understanding and appreciation of the crucial roles played by Music, Arts, Physical Education, and Health in their overall development — physically, mentally, socially, emotionally, and even spiritually. In so doing, they will contribute much to strengthening their respective families, and eventually, to improving society as a whole.


Each day is a continuous period of learning for all of us. We attempt to discover more about ourselves, our surroundings, and others.

Science: A Field of Wonder is based on the competencies prescribed in the K to 12 Science curriculum of the Department of Education. This series is designed to promote interest, foster understanding of scientific knowledge, and develop basic inquiry skills.


Kids @ e-World 1 textbook is part of a computer series for grade school. This book aims to equip young people like you broader and deeper knowledge about computer, what makes it work, and what you can do with it. This book also aims to teach you about the programs and applications that you can make use of in your studies, and probably in pursuing higher interest in computer skills later.

This book, a meaningful learning tool, aims to develop competence in speaking, listening, reading, writing, and viewing. The skills are aligned with the competencies provided for in the K-to-12 Basic Education Program developed by the Department of Education. Every lesson begins with a reading selection, which may be any of the following literary types: story, folktale, verse, poem, essay, playlet, dialogue, mime, or even a comic strip.

Ang seryeng ito, Pilipinas sa Makabagong Mundo: Isang Hamon, ay binuo upang matamo ang pangangailangang intelektuwal ng mga mag-aaral na Pilipino at malinang ang kasanayan at pagpapahalagang dapat nilang taglayin. Ang mga leksiyon, gawain, at pagsusuring nasa aklat ay ibinatay sa kasalukuyang K to 12 Kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang mga ito ay nakatuon tungo sa matamang pagbabago sa pangkapaligirang kaalaman at respeto sa kapuwa nang hindi alintana ang kasarian at relihiyon.

Ikaw ay isang magandang biyaya ng Diyos! 

Pinagkalooban ka Niya ng mga katangian, 

karunungan, at iba’t ibang kakayahan bilang 

patunay na ikaw ay mahalaga. Gamitin mo 

ang mga ito upang ikaw ay higit na lumaking 

masigla, mabuti, at kaaya-ayang anak, kapatid, 

kamag-aral, kapuwa, at mamamayan ng ating 

bansang Pilipinas.Ikaw ay isang magandang biyaya ng Diyos! 

Pinagkalooban ka Niya ng mga katangian, 

karunungan, at iba’t ibang kakayahan bilang 

patunay na ikaw ay mahalaga. Gamitin mo 

ang mga ito upang ikaw ay higit na lumaking 

masigla, mabuti, at kaaya-ayang anak, kapatid, 

kamag-aral, kapuwa, at mamamayan ng ating 

bansang Pilipinas.Each day is a continuous period of learning for all of us. We attempt to discover more about ourselves, our surroundings, and others.

Science: A Field of Wonder is based on the competencies prescribed in the K to 12 Science curriculum of the Department of Education. This series is designed to promote interest, foster understanding of scientific knowledge, and develop basic inquiry skills.


The Fourth Edition of Growing Up with Math is developed to align the contents of the series with the complete set of the Curriculum Guides of K-12. However, aside from the alignment of the contents, the approach of the series remains the “concrete-conceptual approach” and the content goes beyond what is in the Curriculum Guides which target the average students. Experiences from competitions have convinced us that Filipino students are intelligent and can learn much when well-motivated.

This worktext has been designed to facilitate the integrated learning of the varied lessons in Music, Arts, Physical Education, and Health in each of the six elementary education levels. The learning resources in the different areas are aligned with the competencies for MAPEH as provided in the curriculum of the K to 12 Basic Education Program, developed by the Department of Education (DepEd).

In the light of the perceived values of the four interrelated fields, the learners are urged to participate actively in artistic and cultural performances, and demonstrate understanding and appreciation of the crucial roles played by Music, Arts, Physical Education, and Health in their overall development — physically, mentally, socially, emotionally, and even spiritually. In so doing, they will contribute much to strengthening their respective families, and eventually, to improving society as a whole.


Kids @ e-World 2 textbook is part of a computer series for grade school. This book aims to equip young people like you broader and deeper knowledge about computer, what makes it work, and what you can do with it. This book also aims to teach you about the programs and applications that you can make use of in your studies, and probably in pursuing higher interest in computer skills later.

Ang seryeng BIYAYA NG FILIPINO para sa unang hangggang ikaanim na baiting ang tugon ng FNB Educational, Inc. sa pagtataguyod ng programang K-12 (enhanced basic Education Program) ng Department of Education (DepEd).

Ang mga aklat sa Una, Ikalawang Baitang ay nakapokus sa apat na makrong kasanayan sa Filipino tulad ng Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa at Paguslat.

Sa paglinang ng mga aralin ay binibigyang diin ang pagbasa ng iaba’t ibang anyo ng panitikan kaugnay ng mga komunikatibong gamit at kayarian ng wika.


This book, a meaningful learning tool, aims to develop competence in speaking, listening, reading, writing, and viewing. The skills are aligned with the competencies provided for in the K-to-12 Basic Education Program developed by the Department of Education. Every lesson begins with a reading selection, which may be any of the following literary types: story, folktale, verse, poem, essay, playlet, dialogue, mime, or even a comic strip.

Ang seryeng ito, Pilipinas sa Makabagong Mundo: Isang Hamon, ay binuo upang matamo ang pangangailangang intelektuwal ng mga mag-aaral na Pilipino at malinang ang kasanayan at pagpapahalagang dapat nilang taglayin. Ang mga leksiyon, gawain, at pagsusuring nasa aklat ay ibinatay sa kasalukuyang K to 12 Kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang mga ito ay nakatuon tungo sa matamang pagbabago sa pangkapaligirang kaalaman at respeto sa kapuwa nang hindi alintana ang kasarian at relihiyon.

Ang seryeng BIYAYA NG FILIPINO para sa unang hangggang ikaanim na baiting ang tugon ng FNB Educational, Inc. sa pagtataguyod ng programang K-12 (enhanced basic Education Program) ng Department of Education (DepEd).

Ang mga aklat sa Una, Ikalawang Baitang ay nakapokus sa apat na makrong kasanayan sa Filipino tulad ng Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa at Paguslat.

Sa paglinang ng mga aralin ay binibigyang diin ang pagbasa ng iaba’t ibang anyo ng panitikan kaugnay ng mga komunikatibong gamit at kayarian ng wika.


This book, a meaningful learning tool, aims to develop competence in speaking, listening, reading, writing, and viewing. The skills are aligned with the competencies provided for in the K-to-12 Basic Education Program developed by the Department of Education. Every lesson begins with a reading selection, which may be any of the following literary types: story, folktale, verse, poem, essay, playlet, dialogue, mime, or even a comic strip.

Ikaw ay isang magandang biyaya ng Diyos! 

Pinagkalooban ka Niya ng mga katangian, 

karunungan, at iba’t ibang kakayahan bilang 

patunay na ikaw ay mahalaga. Gamitin mo 

ang mga ito upang ikaw ay higit na lumaking 

masigla, mabuti, at kaaya-ayang anak, kapatid, 

kamag-aral, kapuwa, at mamamayan ng ating 

bansang Pilipinas.Kids @ e-World 3 textbook is part of a computer series for grade school. This book aims to equip young people like you broader and deeper knowledge about computer, what makes it work, and what you can do with it. This book also aims to teach you about the programs and applications that you can make use of in your studies, and probably in pursuing higher interest in computer skills later.

This worktext has been designed to facilitate the integrated learning of the varied lessons in Music, Arts, Physical Education, and Health in each of the six elementary education levels. The learning resources in the different areas are aligned with the competencies for MAPEH as provided in the curriculum of the K to 12 Basic Education Program, developed by the Department of Education (DepEd).

In the light of the perceived values of the four interrelated fields, the learners are urged to participate actively in artistic and cultural performances, and demonstrate understanding and appreciation of the crucial roles played by Music, Arts, Physical Education, and Health in their overall development — physically, mentally, socially, emotionally, and even spiritually. In so doing, they will contribute much to strengthening their respective families, and eventually, to improving society as a whole.


This book, a meaningful learning tool, aims to develop competence in speaking, listening, reading, writing, and viewing. The skills are aligned with the competencies provided for in the K-to-12 Basic Education Program developed by the Department of Education. Every lesson begins with a reading selection, which may be any of the following literary types: story, folktale, verse, poem, essay, playlet, dialogue, mime, or even a comic strip.

Ang seryeng BIYAYA NG FILIPINO para sa unang hangggang ikaanim na baiting ang tugon ng FNB Educational, Inc. sa pagtataguyod ng programang K-12 (enhanced basic Education Program) ng Department of Education (DepEd).

Ang mga aklat sa Una, Ikalawang Baitang ay nakapokus sa apat na makrong kasanayan sa Filipino tulad ng Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa at Paguslat.

Sa paglinang ng mga aralin ay binibigyang diin ang pagbasa ng iaba’t ibang anyo ng panitikan kaugnay ng mga komunikatibong gamit at kayarian ng wika.


This book, a meaningful learning tool, aims to develop competence in speaking, listening, reading, writing, and viewing. The skills are aligned with the competencies provided for in the K-to-12 Basic Education Program developed by the Department of Education. Every lesson begins with a reading selection, which may be any of the following literary types: story, folktale, verse, poem, essay, playlet, dialogue, mime, or even a comic strip.

Ang seryeng ito, Pilipinas sa Makabagong Mundo: Isang Hamon, ay binuo upang matamo ang pangangailangang intelektuwal ng mga mag-aaral na Pilipino at malinang ang kasanayan at pagpapahalagang dapat nilang taglayin. Ang mga leksiyon, gawain, at pagsusuring nasa aklat ay ibinatay sa kasalukuyang K to 12 Kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang mga ito ay nakatuon tungo sa matamang pagbabago sa pangkapaligirang kaalaman at respeto sa kapuwa nang hindi alintana ang kasarian at relihiyon.

Kids @ e-World 4 textbook is part of a computer series for grade school. This book aims to equip young people like you broader and deeper knowledge about computer, what makes it work, and what you can do with it. This book also aims to teach you about the programs and applications that you can make use of in your studies, and probably in pursuing higher interest in computer skills later.

This worktext has been designed to facilitate the integrated learning of the varied lessons in Music, Arts, Physical Education, and Health in each of the six elementary education levels. The learning resources in the different areas are aligned with the competencies for MAPEH as provided in the curriculum of the K to 12 Basic Education Program, developed by the Department of Education (DepEd).

In the light of the perceived values of the four interrelated fields, the learners are urged to participate actively in artistic and cultural performances, and demonstrate understanding and appreciation of the crucial roles played by Music, Arts, Physical Education, and Health in their overall development — physically, mentally, socially, emotionally, and even spiritually. In so doing, they will contribute much to strengthening their respective families, and eventually, to improving society as a whole.


Ikaw ay isang magandang biyaya ng Diyos! 

Pinagkalooban ka Niya ng mga katangian, 

karunungan, at iba’t ibang kakayahan bilang 

patunay na ikaw ay mahalaga. Gamitin mo 

ang mga ito upang ikaw ay higit na lumaking 

masigla, mabuti, at kaaya-ayang anak, kapatid, 

kamag-aral, kapuwa, at mamamayan ng ating 

bansang Pilipinas.Kids @ e-World 5 textbook is part of a computer series for grade school. This book aims to equip young people like you broader and deeper knowledge about computer, what makes it work, and what you can do with it. This book also aims to teach you about the programs and applications that you can make use of in your studies, and probably in pursuing higher interest in computer skills later.

This worktext has been designed to facilitate the integrated learning of the varied lessons in Music, Arts, Physical Education, and Health in each of the six elementary education levels. The learning resources in the different areas are aligned with the competencies for MAPEH as provided in the curriculum of the K to 12 Basic Education Program, developed by the Department of Education (DepEd).

In the light of the perceived values of the four interrelated fields, the learners are urged to participate actively in artistic and cultural performances, and demonstrate understanding and appreciation of the crucial roles played by Music, Arts, Physical Education, and Health in their overall development — physically, mentally, socially, emotionally, and even spiritually. In so doing, they will contribute much to strengthening their respective families, and eventually, to improving society as a whole.


Ikaw ay isang magandang biyaya ng Diyos! 

Pinagkalooban ka Niya ng mga katangian, 

karunungan, at iba’t ibang kakayahan bilang 

patunay na ikaw ay mahalaga. Gamitin mo 

ang mga ito upang ikaw ay higit na lumaking 

masigla, mabuti, at kaaya-ayang anak, kapatid, 

kamag-aral, kapuwa, at mamamayan ng ating 

bansang Pilipinas.

Ang seryeng ito, Pilipinas sa Makabagong Mundo: Isang Hamon, ay binuo upang matamo ang pangangailangang intelektuwal ng mga mag-aaral na Pilipino at malinang ang kasanayan at pagpapahalagang dapat nilang taglayin. Ang mga leksiyon, gawain, at pagsusuring nasa aklat ay ibinatay sa kasalukuyang K to 12 Kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon.

This book, a meaningful learning tool, aims to develop competence in speaking, listening, reading, writing, and viewing. The skills are aligned with the competencies provided for in the K-to-12 Basic Education Program developed by the Department of Education. Every lesson begins with a reading selection, which may be any of the following literary types: story, folktale, verse, poem, essay, playlet, dialogue, mime, or even a comic strip.

Ang seryeng BIYAYA NG FILIPINO para sa unang hangggang ikaanim na baiting ang tugon ng FNB Educational, Inc. sa pagtataguyod ng programang K-12 (enhanced basic Education Program) ng Department of Education (DepEd).

Ang mga aklat sa Una, Ikalawang Baitang ay nakapokus sa apat na makrong kasanayan sa Filipino tulad ng Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa at Paguslat.

Sa paglinang ng mga aralin ay binibigyang diin ang pagbasa ng iaba’t ibang anyo ng panitikan kaugnay ng mga komunikatibong gamit at kayarian ng wika.


This worktext has been designed to facilitate the integrated learning of the varied lessons in Music, Arts, Physical Education, and Health in each of the six elementary education levels. The learning resources in the different areas are aligned with the competencies for MAPEH as provided in the curriculum of the K to 12 Basic Education Program, developed by the Department of Education (DepEd).

In the light of the perceived values of the four interrelated fields, the learners are urged to participate actively in artistic and cultural performances, and demonstrate understanding and appreciation of the crucial roles played by Music, Arts, Physical Education, and Health in their overall development — physically, mentally, socially, emotionally, and even spiritually. In so doing, they will contribute much to strengthening their respective families, and eventually, to improving society as a whole.

The Fourth Edition of Growing Up with Math is developed to align the contents of the series with the complete set of the Curriculum Guides of K-12. However, aside from the alignment of the contents, the approach of the series remains the “concrete-conceptual approach” and the content goes beyond what is in the Curriculum Guides which target the average students. Experiences from competitions have convinced us that Filipino students are intelligent and can learn much when well-motivated.

Each day is a continuous period of learning for all of us. We attempt to discover more about ourselves, our surroundings, and others.

Science: A Field of Wonder is based on the competencies prescribed in the K to 12 Science curriculum of the Department of Education. This series is designed to promote interest, foster understanding of scientific knowledge, and develop basic inquiry skills.


Kids @ e-World 6 textbook is part of a computer series for grade school. This book aims to equip young people like you broader and deeper knowledge about computer, what makes it work, and what you can do with it. This book also aims to teach you about the programs and applications that you can make use of in your studies, and probably in pursuing higher interest in computer skills later.

Ikaw ay isang magandang biyaya ng Diyos! 

Pinagkalooban ka Niya ng mga katangian, 

karunungan, at iba’t ibang kakayahan bilang 

patunay na ikaw ay mahalaga. Gamitin mo 

ang mga ito upang ikaw ay higit na lumaking 

masigla, mabuti, at kaaya-ayang anak, kapatid, 

kamag-aral, kapuwa, at mamamayan ng ating 

bansang Pilipinas.Earth science or geoscience includes all fields of natural science related to planet Earth. This is a branch of science dealing with the physical and chemical constitution of Earth and its atmosphere. Earth science can be considered to be a branch of planetary science, but with a much older history.

Being and becoming human is part of the journey we take as persons situated in various contexts and formed in different backgrounds. To choose, prioritize, and highly prize something is never easy. At times, we may be caught in a dilemma of choosing between two important values in our lives. Life’s choices may not always be between black or white because there are times when we find grey areas that we need to face. Nonetheless, as grade seven students, you are being molded into persons of good character; dependable citizens of our country; responsible stewards of Earth; and loving children to your families, all of whom are living living virtuous lives towards a better future.

MAPEH in My World provides information about the distinct characteristics and qualities, not only of the music in each major island in the Philippines, but also of their festivals and theatrical forms. The lessons are designed so that students will develop a broader and deeper understanding of Philippine indigenous music.

Knowledge and appreciation of their culture will enhance the students’ pride for their country. It is hoped by the writer of this learning material that the students learn to appreciate, preserve, and promote Philippine indigenous music. We also hope that the younger generation will realize that our ancestors have passed on a treasure that is worth preserving and protecting.


FNB presents, Moving Ahead in Science and Technology 7, the first book in an innovative series for Junior High School students. The book is designed to quip students with the perfect balance of content and activities in science and technology, which are thoroughly discussed, explored, integrated, and applied. The K–12 Curriculum follows a spiral progression and integrates varied concepts and skills in Chemistry, Biology, Physics, and Earth Science.

Let's Learn I.T. A is a book series intended to provide knowledge and a jumpstart on the skills in the basics of Computer Education. This book series has been created in order for the readers to acquire knowledge and skills that would be useful for any future career, not just IT-related ones. This book series is unique because for every lesson, there are hands-on exercises that shall nurture the skills of the learners. Both beginners and advanced learners have something to expect and acquire from the lessons. With the government’s implementation of the K–12 program, it is vital that students gain the proper skills that shall make them compete, connect. and navigate globally.

Taos-pusong pasasalamat ang ipinaabot ng may-akda sa mga manunulat ng mga seleksiyon, akda, at artikulong isinama sa aklat na ito at pasasalamat din sa sumusunod na mga nagsalin ng mga akda.

Lahat ng pagsisikap ay ginawa upang matagpuan ang mga may-akda, subalit kung hindi man naging matagumpay ang aming pagsisikap, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming patnugot. Anomang pagkakamali o hindi naisamang paunawa sa pagmamay-aring sipi ay hindi sinasadya at iwawasto sa susunod na paglilimbag.


English for Cultural Literacy, Grade Seven, is the response of FNB Educational, Inc. to the innovative approach to English teaching and learning in the grade seven level. The ECL Series revolves around the need to help the learners be aware of and demonstrate communicative competence in English through their knowledge of the literature of the Philippines and other text types for a deeper appreciation of our culture. In line with this aim, the varied lessons and activities for classroom teaching included in the worktext have been aligned with the program, grade, content, and performance standards, as well as with the learning competencies set forth by the Department of Education in the K to 12 Curriculum Program Guide.

Ang Kasaysayan ng Asya ay isa sa apat na aklat ng KAMALAYSAYAN (mula sa Kamalayan sa Kasaysayan at Lipunan): Serye sa Araling Panlipunan na inihanda para sa Baitang 7 hanggang Baitang 10. Tumutugon ito sa mga pangangailangang kasanayan para sa asignaturang Araling Asyano alinsunod sa K-12 Basic Education Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon. Layunin sa asignaturang ito na maipamalas ng mga estudyante ang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kamalayan sa heograpiya, kasaysayan, kultura, lipunan, pamahalaan, at ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon tungo sa pagbubuo ng pagkakakilanlang Asyano at magkakatuwang na pagharap sa mga hamon sa Asya.

Technical writing is writing or drafting technical communication used in technical and occupational fields, such as computer hardware and software, engineering, chemistry, aeronautics, robotics, finance, medical, consumer electronics, biotechnology, and forestry.

Being and becoming human is part of
the journey we take as persons situated in 
in various contexts and formed in different 
backgrounds. To choose, prioritize, and 
highly prize something is never easy. At 
times, we may be caught in a dilemma of 
choosing between two important values in 
our lives. Life’s choices may not always be 
between black or white because there are 
times when we find grey areas that we need
to face. Nonetheless, as grade seven students, 
you are being molded into persons of good 
character; dependable citizens of our country;
responsible stewards of Earth; and loving 
children to your families, all of whom are living 
living virtuous lives towards a better future.

MAPEH in My World provides information about the distinct characteristics and qualities, not only of the music in each major island in the Philippines, but also of their festivals and theatrical forms. The lessons are designed so that students will develop a broader and deeper understanding of Philippine indigenous music.

Knowledge and appreciation of their culture will enhance the students’ pride for their country. It is hoped by the writer of this learning material that the students learn to appreciate, preserve, and promote Philippine indigenous music. We also hope that the younger generation will realize that our ancestors have passed on a treasure that is worth preserving and protecting.


Moving Ahead in Science and Technology 8 is the second book in an innovative series for Junior High School students designed to equip students with the perfect balance of content and activities in science and technology. The K–12 Curriculum follows a spiral progression and integrates varied concepts and skills in Chemistry, Biology, Physics, and Earth Science. Accordingly, these content areas allow you to build knowledge and understanding progressively from elementary science to the Junior High School level. Unit I: Starts with the Essential Concepts and Laws that explain why objects are in motion. Unit II: Presents natural events, such as typhoons and earthquakes. Unit III: Explains the behavior of matter in terms of the particles it is made of.

Let's Learn I.T. B is a book series intended to provide knowledge and a jumpstart on the skills in the basics of Computer Education. This book series has been created in order for the readers to acquire knowledge and skills that would be useful for any future career, not just IT-related ones. This book series is unique because for every lesson, there are hands-on exercises that shall nurture the skills of the learners. Both beginners and advanced learners have something to expect and acquire from the lessons. With the government’s implementation of the K–12 program, it is vital that students gain the proper skills that shall make them compete, connect. and navigate globally.

Taos-pusong pasasalamat ang ipinaabot ng may-akda sa mga manunulat ng mga seleksiyon, akda, at artikulong isinama sa aklat na ito at pasasalamat din sa sumusunod na mga nagsalin ng mga akda.

Lahat ng pagsisikap ay ginawa upang matagpuan ang mga may-akda, subalit kung hindi man naging matagumpay ang aming pagsisikap, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming patnugot. Anomang pagkakamali o hindi naisamang paunawa sa pagmamay-aring sipi ay hindi sinasadya at iwawasto sa susunod na paglilimbag.


English for Cultural Literacy, Grade Eight, is the response of FNB Educational, Inc. to the innovative approach to English teaching and learning in the grade seven level. The ECL Series revolves around the need to help the learners be aware of and demonstrate communicative competence in English through their knowledge of the literature of the Philippines and other text types for a deeper appreciation of our culture. In line with this aim, the varied lessons and activities for classroom teaching included in the worktext have been aligned with the program, grade, content, and performance standards, as well as with the learning competencies set forth by the Department of Education in the K to 12 Curriculum Program Guide.

Ang Kasaysayan ng Daigdig ay isa sa apat na aklat ng KAMALAYSAYAN (mula sa Kamalayan sa Kasaysayan at Lipunan): Serye sa Araling Panlipunan na inihanda para sa Baitang 7 hanggang Baitang 10. Tumutugon ito sa mga pangangailangang kasanayan para sa asignaturang Kasaysayan ng Daigdig alinsunod sa K- 12 Basic Education Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon. Layunin sa asignaturang ito na maipamalas ng mga estudyante ang malalim na pagkaunawa sa sandaigdigang hamon sa sangkatauhan at sa kahalagahan ng sama-samang pagkilos sa kabila ng pagkakaiba-iba ng heograpiya, kasaysayan, kultura, lipunan, pamahalaan, at ekonomiya – tungo sa pagkakaroon ng maunlad, mapayapa, at matatag na mundo.

An investigatory project is a project that tries to find the answer to a question by using the scientific method. According to About.com, science-fair projects are usually investigatory projects. An investigatory project starts with a hypothesis, or question, to investigate.

Being and becoming human is part of
the journey we take as persons situated in 
in various contexts and formed in different 
backgrounds. To choose, prioritize, and 
highly prize something is never easy. At 
times, we may be caught in a dilemma of 
choosing between two important values in 
our lives. Life’s choices may not always be 
between black or white because there are 
times when we find grey areas that we need
to face. Nonetheless, as grade seven students, 
you are being molded into persons of good 
character; dependable citizens of our country;
responsible stewards of Earth; and loving 
children to your families, all of whom are living 
living virtuous lives towards a better future.

MAPEH in My World provides information about the distinct characteristics and qualities, not only of the music in each major island in the Philippines, but also of their festivals and theatrical forms. The lessons are designed so that students will develop a broader and deeper understanding of Philippine indigenous music.

Knowledge and appreciation of their culture will enhance the students’ pride for their country. It is hoped by the writer of this learning material that the students learn to appreciate, preserve, and promote Philippine indigenous music. We also hope that the younger generation will realize that our ancestors have passed on a treasure that is worth preserving and protecting.


The third book in an innovative series for Junior High School students. The book is designed to equip you with the perfect balance of content and activities in science and technology, The K–12 Curriculum follows a spiral progression and integrates varied concepts and skills in Chemistry, Biology, Physics, and Earth Science. Unit I: Focuses on the following biological themes (1) parts and function of living organisms; (2) inheritance and the variation of traits; (3) biodiversity and evolution; and (4) energy flow in ecosystems. Unit II begins with a discussion on the different types of bonds and how these bonds explain the properties of compounds.

Let's Learn I.T. C is a book series intended to provide knowledge and a jumpstart on the skills in the basics of Computer Education. This book series has been created in order for the readers to acquire knowledge and skills that would be useful for any future career, not just IT-related ones. This book series is unique because for every lesson, there are hands-on exercises that shall nurture the skills of the learners. Both beginners and advanced learners have something to expect and acquire from the lessons. With the government’s implementation of the K–12 program, it is vital that students gain the proper skills that shall make them compete, connect. and navigate globally.

Taos-pusong pasasalamat ang ipinaabot ng may-akda sa mga manunulat ng mga seleksiyon, akda, at artikulong isinama sa aklat na ito at pasasalamat din sa sumusunod na mga nagsalin ng mga akda.

Lahat ng pagsisikap ay ginawa upang matagpuan ang mga may-akda, subalit kung hindi man naging matagumpay ang aming pagsisikap, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming patnugot. Anomang pagkakamali o hindi naisamang paunawa sa pagmamay-aring sipi ay hindi sinasadya at iwawasto sa susunod na paglilimbag.

English for Cultural Literacy, Grade Nine, is the response of FNB Educational, Inc. to the innovative approach to English teaching and learning in the grade seven level. The ECL Series revolves around the need to help the learners be aware of and demonstrate communicative competence in English through their knowledge of the literature of the Philippines and other text types for a deeper appreciation of our culture. In line with this aim, the varied lessons and activities for classroom teaching included in the worktext have been aligned with the program, grade, content, and performance standards, as well as with the learning competencies set forth by the Department of Education in the K to 12 Curriculum Program Guide.


Ang Ekonomiks ay isa sa apat na aklat ng KAMALAYSAYAN (Kamalayan sa Kasaysayan at Lipunan): Serye sa Araling Panlipunan na inihanda para sa Baitang 7 hanggang Baitang 10. Tumutugon ito sa mga pangangailangang kasanayan para sa asignaturang Ekonomiks alinsunod sa K-12 Basic Education Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon. Layunin sa asignaturang ito na maipamalas ng mga estudyante ang malalim na pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at napa-panahong isyu sa ekonomiks at pambansang pag-unlad gamit ang mga kasanayan at pagpapaha-laga ng mga disiplinang panlipunan tungo sa paghubog ng mapanuri, mapagnilay, mapanagutan, makakalikasan, produktibo, makatarungan, at makataong mamamayan ng bansa at ng daigdig.

The role of statistics in research is to function as a tool in designing research, analyzing its data and drawing conclusions therefrom.

Being and becoming human is part of
the journey we take as persons situated in 
in various contexts and formed in different 
backgrounds. To choose, prioritize, and 
highly prize something is never easy. At 
times, we may be caught in a dilemma of 
choosing between two important values in 
our lives. Life’s choices may not always be 
between black or white because there are 
times when we find grey areas that we need
to face. Nonetheless, as grade seven students, 
you are being molded into persons of good 
character; dependable citizens of our country;
responsible stewards of Earth; and loving 
children to your families, all of whom are living 
living virtuous lives towards a better future.

Ang Mga Kontemporaryong Isyu sa Pilipinas ay ang pinakahuling aklat ng KAMALAYSAYAN (mula sa Kamalayan sa Kasaysayan at Lipunan): Serye sa Araling Panlipunan na inihanda para sa Baitang 7 hanggang Baitang 10. Tumutugon ito sa mga pangangailangang kasanayan para sa asignaturang Araling Panlipunan alinsunod sa K-12 Basic Education Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon. Layunin ng asignaturang ito na maipamalas ng mga estudyante ang malalim na pag- unawa sa mga kontemporaryong isyu sa lipunang Pilipino na may kinalaman sa kapaligiran, ekonomiya, politika, karapatang pantao, edukasyon, at gawaing sibiko. Ang terminong “kontemporaryo” na kasingkahulugan ng salitang “pangkasalukuyan” ay siyang ginamit sa Curriculum Guideline ng Kagawaran ng Edukasyon.


English for Cultural Literacy, Grade Ten, is the response of FNB Educational, Inc. to the innovative approach to English teaching and learning in the grade seven level. The ECL Series revolves around the need to help the learners be aware of and demonstrate communicative competence in English through their knowledge of the literature of the Philippines and other text types for a deeper appreciation of our culture. In line with this aim, the varied lessons and activities for classroom teaching included in the worktext have been aligned with the program, grade, content, and performance standards, as well as with the learning competencies set forth by the Department of Education in the K to 12 Curriculum Program Guide.

Let's Learn I.T. D is a book series intended to provide knowledge and a jumpstart on the skills in the basics of Computer Education. This book series has been created in order for the readers to acquire knowledge and skills that would be useful for any future career, not just IT-related ones. This book series is unique because for every lesson, there are hands-on exercises that shall nurture the skills of the learners. Both beginners and advanced learners have something to expect and acquire from the lessons. With the government’s implementation of the K–12 program, it is vital that students gain the proper skills that shall make them compete, connect. and navigate globally.

MAPEH in My World provides information about the distinct characteristics and qualities, not only of the music in each major island in the Philippines, but also of their festivals and theatrical forms. The lessons are designed so that students will develop a broader and deeper understanding of Philippine indigenous music.

Knowledge and appreciation of their culture will enhance the students’ pride for their country. It is hoped by the writer of this learning material that the students learn to appreciate, preserve, and promote Philippine indigenous music. We also hope that the younger generation will realize that our ancestors have passed on a treasure that is worth preserving and protecting.

The fourth book in an innovative series for Junior High School students. The series is aligned with the guiding principles of the K–12 Curriculum of the Department of Education. The content is presented to engage you in understanding and applying scientific knowledge, in performing science process skills, and in demonstrating scientific attitudes and values. The wealth of activities provides you with valuable experiences that will help you realize that science is relevant in your daily lives, that science can be challenging but fun and exciting as well, and that science is crucial to your preparation for the world of work.

Taos-pusong pasasalamat ang ipinaabot ng may-akda sa mga manunulat ng mga seleksiyon, akda, at artikulong isinama sa aklat na ito at pasasalamat din sa sumusunod na mga nagsalin ng mga akda.

Lahat ng pagsisikap ay ginawa upang matagpuan ang mga may-akda, subalit kung hindi man naging matagumpay ang aming pagsisikap, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming patnugot. Anomang pagkakamali o hindi naisamang paunawa sa pagmamay-aring sipi ay hindi sinasadya at iwawasto sa susunod na paglilimbag.